ΦΟΡΕΑΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΠΕ - ΦοΣΕ

Optimize Energy, Maximize Returns: That's Green Value

end-to-end solutions

Ολοκληρωμένες λύσεις

σε κατόχους μονάδων ΑΠΕ ή/και αποθήκευσης ενέργειας με σκοπό την μεγιστοποίηση των κερδών τους μέσω της απευθείας συμμετοχής τους στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

end-to-end solutions

Παρέχουμε πρόσβαση

στην αγορά Παραγώγων, στην αγορά Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας αγοράς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καθώς και στην αγορά εξισορρόπησης του διαχειριστή δικτύου (ΑΔΜΗΕ).

end-to-end solutions

Ευκαιρίες αντιστάθμισης κινδύνου

με εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά εργαλεία όπως τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε οργανωμένες αγορές ή τις διμερής συμβάσεις (Over-the-Counter & PPA’s).

Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

μέσω της συμμετοχής τους στις Αγορές Ενέργειας

Ως αδειοδοτημένος Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε) Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εκπροσωπούμε τους κατόχους μονάδων παραγωγής ΑΠΕ ή μονάδων αποθήκευσης στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα έτσι ώστε να εγγυηθούμε τα έσοδά τους και να μειώσουμε σημαντικά το κόστος εξισορρόπησης. Η GREEN VALUE έχει αναπτύξει σύγχρονες τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας μεθόδους μηχανικής εκμάθησης για την ανάλυση δεδομένων και την αποτελεσματική διαχείριση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο ΑΠΕ.

Πρόβλεψη

Πρόβλεψη

Σε συνεργασία με τις πιο εξειδικευμένες μετεωρολογικές εταιρείες και έμπειρους μετερεωλόγους σε συνδυασμό με προηγμένα εργαλεία πρόγνωσης καιρικών συνθηκών και ακραίων φαινομένων, παρέχουμε τα απαραίτητα εργαλεία στα χέρια των ενεργειακών αναλυτών μας για την βέλτιστη διαχείριση των μονάδων παραγωγής προς όφελος των πελατών μας.

Σωρευτική Εκπροσώπηση

Σωρευτική Εκπροσώπηση

Παρέχουμε Σωρευτική Εκπροσώπηση μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας για την βέλτιστη διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Επόμενης Ημέρας και Ενδο-ημερήσιας αγοράς του Χρηματιστηρίου Ενέργειας καθως και στην αγορά εξισορρόπησης του διαχειριστή δικτύου (ΑΔΜΗΕ), απο τις οποίες η GREEN VALUE μεγιστοποιέι τα κέρδη των πελατών της.

Βελτιστοποίηση παραγωγής

Βελτιστοποίηση παραγωγής

Η σύζευξη των εξειδικευμένων καιρικών μοντέλων μας με την παρακολούθηση απόδοσης σε πραγματικό χρόνο, την ακριβή αναγνώριση σφαλμάτων και τον πλήρη έλεγχο των μονάδων, βελτιστοποιούμε την διαχείριση των χαρτοφυλακίων μας διασφα-λίζοντας ελάχιστο ρίσκο στην χονδρεμπορική αγορά και το ελάχιστο κόστος εξισορρόπησης.

Εντολοδοσία

Εντολοδοσία

Οι έμπειροι διαπραγματευτές ενέργειας και οι ενεργειακοί αναλυτές μας προσφέρουν στρατηγικές διαπραγμάτευσης στις οργανωμένες αγορές ενέργειας για τη μεγιστοποίηση των κερδών των μονάδων παραγωγής είτε μέσω των χονδρεμπορικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας είτε μέσω διμερών συμβάσεων (OTC και PPA’s).

Λειτουργία & Συντήρηση

Λειτουργία & Συντήρηση

Η συνεργασία μας με τις εταιρείες συντήρησης φωτοβολταϊκων πάρκων και τα εργοστάσια προμήθειας και συντήρησης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας προσφέρουν την μέγιστη εξοικονόμηση χρημάτων στους πελάτες μας και ταυτόχρονα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των παραγωγικών εγκαταστάσεων.

Παρακολούθηση

Παρακολούθηση

Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας παρακολουθούν την εξέλιξη της παραγωγής και την απόδοση των σταθμών σε πραγματικό χρόνο και παρέχουν ακριβή αναγνώριση σφαλμάτων. Μέσω της πύλης που παρέχει η GREEN VALUE, οι πελάτες μας ειναι πλήρως ενημερωμένοι για τις μονάδες παραγωγής τους και δημιουργούν αναφορές παρακο-λούθησης δραστηριότητας.

Ανάλυση

Ανάλυση

Προσφέρουμε λεπτομερή καταγραφή τις ωριαίας παραγωγής ενέργειας των σταθμών, τις τιμές που προκύ-πτουν από την χονδρεμπορική αγορά, των συναλλαγών, των όγκων παραγωγής και των εντολών που έχουν καταθέσει οι ενεργειακοί διαπραγματευτές μας για την πλήρη διαφάνεια και αξιοπιστία του χαρτοφυλακίου των πελατών μας.

Διαχείριση

Διαχείριση

Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη στους πελάτες μας σε όλα τα στάδια των έργων ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ ή αποθήκευσης ενέργειας (BESS) που αφορούν τον κύκλο ζωής της επένδυσης από την αδειοδότηση έως τη λειτουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση, την παρακολούθηση και τις πωλήσεις ενέργειας μέσω του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

H GREEN VALUE

παρέχει τις βέλτιστες στρατηγικές διαπραγμάτευσης για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μονάδων ΑΠΕ ή αποθήκευσης με μπαταρίες (BESS) στις αγορές ενέργειας χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα συστήματα πληροφορικής (ΙΤ) και εφαρμογών τελευταίας τεχνολογίας για την αποτελεσματική σωρευτική εκπροσώπηση των μονάδων αυτών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η GREEN VALUE παρέχει στους κατόχους μονάδων παραγωγής ενέργειας απο ΑΠΕ ή αποθήκευσης με μπαταρίες, διαφανείς λύσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην επένδυση τους, καθώς και αποτελεσματική διαχείριση ρίσκου ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους στο νέο περιβάλλον της αγοράς ενέργειας. Για το σκοπό αυτό, συμμετέχουμε σε Χρηματιστήρια Ενέργειας για να προσφέρουμε λύσεις και εξειδικευμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα με διαφορετικά επίπεδά κινδύνου που ταιριάζουν με το προφίλ των πελατών μας.

Διαπραγμάτευση

Παρέχουμε διαπραγμάτευση στις αγορές του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και του ΑΔΜΗΕ καθώς και εξωχρηματιστηριακά σε διμερής συμβάσεις. Υποστηρίζουμε επίσης τις διμερείς συμβάσεις αγοράς ενέργειας τα λεγόμενα PPA's, καθώς συνεργα-ζόμαστε με επενδυτές, κατασκευαστές ΑΠΕ και μεγάλες βιομηχανίες και καταναλωτές. Εξασφαλίζουμε τις εγκρίσεις χρηματοδότησης σε Ελλάδα και εξωτερικό και εγγυόμαστε τις ταμειακές ροές σας χρησιμοποιώντας τα παραπάνω χρηματοοικονομικά εργαλεία για σταθερή τιμολόγηση.

Λειτουργία και Συντήρηση

Η GREEN VALUE υποστηρίζει τους κατόχους των μονάδων παραγωγής ΑΠΕ ή/και των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (BESS) σε όλο τον κύκλο ζωής της επένδυσης. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας και συντήρησης των μονάδων παραγωγής ΑΠΕ ή των συστημάτων αποθήκευσης για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς διασφαλίζουμε την απόδοση της παραγωγής ενέργειας μέσω μιας εξειδικευμένης εφαρμογής παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Συμβουλευτική

Οι συνεργάτες μας αναζητούν συνεχώς λύσεις και τεχνολογίες για την υποστήριξη των αναγκών σας. Παρέχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές είτε σε κανονιστικό είτε σε εμπορικό επίπεδο για τη διαχείριση της ανάπτυξης φωτοβολταϊκών ή αιολικών πάρκων σε συνδυασμό με μονάδα αποθήκευσης σε όλα τα στάδια από την αδειοδότηση μέχρι και τη λειτουργία της μονάδας. Αντισταθμίζουμε τους κινδύνους για να εξασφαλίσουμε στους πελάτες μας, την ομαλή ανάπτυξη, τη διαχείριση και τηn εξασφάλιση των επενδύσεών τους.

discuss background
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Ας συζητήσουμε για τις ανάγκες σας

Καλέστε μας και θα χαρούμε να σας συμβουλεύσουμε από κοντά.

Στοιχεία Επικοινωνίας

+30 694 854 0863

info@greenvalue.gr

Social media

Stay in touch!

Φόρμα Επικοινωνίας